Giáp buộc

Liên hệ

Loại Giáp buộc cổ sứ đơn
Giáp buộc cổ sứ đôi
Giáp buộc đầu sứ đơn
Giáp buộc đầu sứ đôi
Cỡ cáp 50 – 240mm2
Danh mục: