Hotline đồng

Liên hệ

Loại Cáp đồng (mm2)
HLC-2/0 22 – 70
HLC-4/0 70 – 120
Danh mục: