Mốc treo cáp ABC

Liên hệ

LOẠI CỠ CÁP (mm2)
KT-25 4 x 25
KT-35 4 x 35
KT-50 4 x 50
KT-70 4 x 70
KT-95 4 x 95
KT-120 4 x 120
KT-150 4 x 150
Danh mục: